1 marca 2017

Regulamin -szkic

Regulamin Imprezy na Orientację
"Kaszubska Włóczęga"

 

I Wstęp

1. Impreza na Orientację „Kaszubska Włóczęga” (zwana dalej Imprezą) jest imprezą turystyczną, w której uczestnik lub zespół ma za zadanie potwierdzić w określonym limicie czasu swoją obecność przy ustawionych w terenie punktach kontrolnych na podstawie dostarczonej na starcie mapy.
2. Organizatorem Imprezy jest Akademicki Klub Kadry GDAKK (zwany dalej Organizatorem), działający przy Oddziale Studenckim PTTK w Gdańsku.
3. Celami Imprezy są:
a. poznanie piękna przyrody i kultury Kaszub,
b. zdrowe spędzenie czasu w postaci wymagającej samodzielnego wysiłku fizycznego i umysłowego Imprezy na Orientację,
c. propagowanie umiejętności posługiwania się mapą i kompasem w terenie bez pomocy urządzeń nawigacji satelitarnej,
d. integracja środowisk miłośników Imprez na Orientację oraz turystyki pieszej i rowerowej.


II Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin obowiązuje uczestników wszystkich tras Imprezy, zarówno pieszych jak i rowerowej. W przypadku różnic występujących w zasadach dla poszczególnych tras, są one jednoznacznie określone dopiskami: "Trasa Piesza (TP)", "Trasa Rowerowa (TR)".
2. Uczestnicy biorą udział w Imprezie w zespołach dowolnie licznych na Trasach Pieszych i w zespołach 1 lub 2 osobowych na Trasach Rowerowych.
3. Start uczestników Tras Pieszych odbywa się w sposób interwałowy. Czas interwału zależy od rodzaju trasy oraz liczby uczestników i będzie podany na stronie internetowej bądź w Bazie Imprezy. Start Tras Rowerowych będzie jednoczesny – godzina startu zostanie podana przed Imprezą.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian na mapy.
5. Zespoły na Trasie Rowerowej (TR):
a. muszą posiadać własne rowery,
b. muszą posiadać własne narzędzia do ich naprawy,
c. każdy uczestnik musi posiadać ważny dokument tożsamości,
d. w przypadku osób niepełnoletnich obowiązuje karta rowerowa/motorowerowa
e. każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać kask.
6. Każdy uczestnik ma obowiązek zaznajomić się z przepisami przeciwpożarowymi.
7. Przy poruszaniu się na trasach obowiązuje zakaz umyślnego niszczenia flory, płoszenia fauny oraz naruszania przepisów dotyczących ochrony przyrody. Uczestnicy zobowiązują się także do pozostawienia gruntów leśnych w takim stanie, w jakim je zastali.
8. Starty na Trasie Bardzo Trudnej (TPBT) oraz Trudnej (TPT) będą zaliczane do odpowiednich kategorii w klasyfikacji Pucharu w Długodystansowych Marszach na Orientację. Zespoły złożone z więcej niż trzech osób nie będę brane pod uwagę w tej klasyfikacji.


III Punkty kontrolne


1. Punkty kontrolne (PK) mogą mieć jedną z trzech postaci:
a. prostokątnej, biało-czerwonej, podzielonej po przekątnej planszy InO (lampionu), w formacie A4, opisanej na białym polu kodem oraz wyposażonej w przyrząd do potwierdzania - kredkę lub perforator
b. punktu terenowego – stałego, charakterystycznego elementu występującego w terenie, nieumieszczonego przez Organizatora
c. punktu zadaniowego - (tylko w przypadku trasy przygodowej) oznaczonego jak w podpunkcie a lub b i wyposażonego dodatkowo w instrukcje zadań lub inne elementy.
2. Punkt kontrolny może być nienaniesiony wcześniej na mapę przez organizatora. Informacja o takim punkcie może pojawić się na mapie, w miejscu wskazanym na mapie, bądź w którymś z punktów kontrolnych.
3. Postać punktu kontrolnego (PK) jest opisana na mapie. Forma i treści punktów zadaniowych są również opisane na mapie lub w dołączonych informacjach.
4. Każdy oznakowany punkt kontrolny powinien być ustawiony w miejscu charakterystycznym, przy czym miejsce to musi dać się jednoznacznie zlokalizować na mapie i w terenie.
5. Lampion na linii obowiązkowego przebycia (przejścia, przejazdu) (LOP) nie może być oddalony od tej linii więcej niż o 5 m i musi być z niej dobrze widoczny.
6. Jeżeli odległość ustawienia PK od miejsca charakterystycznego zaznaczonego na mapie jest większa niż 2 mm w skali mapy, to zespół nie ma obowiązku jego odszukania i jeśli dokonał zapisu BPK, to za brak potwierdzenia tego punktu nie może być ukarany.
7. Poza punktami kontrolnymi (PK) Organizator może dodatkowo ustawić na terenie imprezy: punkty stowarzyszone (PS) i punkty mylne (PM).
8. Punkt stowarzyszony z określonym punktem kontrolnym jest to punkt ustawiony w terenie, który ze względu na co najmniej jeden z poniższych warunków oddaje w przybliżeniu położenie punktu kontrolnego:
a. niewielka odległość od PK (nie mniejszą niż 2 mm w skali mapy)
b. podobna forma terenu
c. specyfika mapy
d. inne informacje podane przez organizatora
9. Punkt mylny (PM) nie jest punktem kontrolnym danej trasy lub punktem z nim stowarzyszonym i musi być oddalony od danego PK o co najmniej 5 mm w skali mapy.
10. Punkty stowarzyszone i punkty mylne oznacza się w terenie w taki sam sposób jak punkty kontrolne.
11. Punkt stowarzyszony do linii obowiązkowego przebycia (LOP) nie może być ustawiony w odległości mniejszej niż 5 m w terenie od linii zaznaczonej na mapie wzorcowej przez organizatora.
12. Organizator na wybranych trasach może wprowadzić maksymalną odległość punktów stowarzyszonych (MOS). W takiej sytuacji jest ona podana na mapie i wówczas wszystkie punkty oddalone od właściwego o dystans mniejszy niż MOS są uznawane za stowarzyszone a wszystkie dalsze za mylne. MOS nie może być mniejszy niż odległość odpowiadająca 5mm w skali mapy.

IV Zasady potwierdzania punktów kontrolnych na karcie startowej


1. Potwierdzenie punktu kontrolnego następuje w zależności od jego postaci:
a. lampion z dołączoną kredką – poprzez wpisanie w pierwszym wolnym polu karty startowej za pomocą kredki umieszczonej przy lampionie numeru PK (opisu PK) oraz kodu z lampionu ustawionego w tym miejscu,
b. lampion z dołączonym perforatorem – poprzez odciśnięcie umieszczonego przy lampionie perforatora w pierwszym wolnym polu karty startowej i wpisanie za pomocą własnego długopisu numeru PK (opisu PK) oraz kodu z lampionu ustawionego w tym miejscu,
c. punkt terenowy – poprzez wpisanie w pierwszym wolnym polu karty startowej za pomocą własnego długopisu numeru PK (opisu PK) oraz wyznaczonej przez Organizatora cechy charakterystycznej obiektu, będącego punktem kontrolnym,
d. punkt zadaniowy - poprzez odpowiednie potwierdzenie jak w podpunktach a-c oraz wykonanie zadania i naniesienie jego rozwiązania na kartę startową lub inne wskazane miejsce
2. Potwierdzeń dokonuje się w kolejnych polach karty startowej bez pozostawiania pól wolnych.
3. Kolejność potwierdzania punktów kontrolnych jest:
a. obowiązkowa – dla Tras Pieszych (TP),
b. dowolna – dla Trasy Rowerowej (TR).
4. Zespół ma prawo do nieograniczonej ilości poprawień pierwotnie potwierdzonego PK, przy czym:
a. poprawień PK dokonuje się poprzez wpisanie właściwego potwierdzenia w kolejnym wolnym polu karty startowej (niedopuszczalne jest dokonywanie skreśleń lub poprawek istniejących potwierdzeń),
b. za dokonanie każdorazowego poprawienia potwierdzenia PK otrzymuje się odpowiednią ilość punktów karnych (w przypadku Trasa Piesza (TP)) lub ujemnych punktów wagowych (w przypadku Trasy Rowerowej (TR)),
c. po dokonaniu poprawień ocenie podlegają wyłącznie ostatnie potwierdzenia danego PK oraz liczba dokonanych poprawień (zaznaczając, że za poprawienie punktu mylnego na prawidłowy/stowarzyszony punkt nadal otrzymuje się punkty karne za PM).
5. W przypadku stwierdzenia, że w miejscu zaznaczonym na mapie przez Organizatora nie ma ustawionego punktu kontrolnego lub jest on zniszczony w sposób uniemożliwiający opis, dokonuje się zapisu BPK (brak punktu kontrolnego), dodając numer tego PK. Jeżeli uczestnik lub zespół skorzystał z możliwości potwierdzenia punktu kontrolnego zapisem BPK, a Organizator stwierdził właściwe ustawienie PK to zapis taki traktowany jest jako potwierdzenie punktu mylnego (PM).
6. W przypadku stwierdzenia przy punkcie kontrolnym braku przyrządu do potwierdzania PK, całego zapisu dokonuje się własnym przyborem do pisania, umieszczając numer lub oznaczenie tego PK oraz kod z właściwego lampionu w odpowiednim polu karty startowej, dodając uwagę BK (brak kredki).
7. Inne dokonanie zapisu w przypadku braku punktu kontrolnego lub braku przyrządu do potwierdzenia PK traktowane jest jak potwierdzenie punktu mylnego (PM).
8. W jednym polu karty startowej może znajdować się tylko jedno potwierdzenie punktu kontrolnego.
9. Za potwierdzenie PK stojącego do 2 mm w skali mapy od miejsca zaznaczonego na mapie przez Organizatora uczestnik nie może być karany.
10. Wybrane PK mogą być dodatkowo obsadzone przez Sędziów przez cały czas trwania Imprezy lub jej część. W takim wypadku Sędziowie dodatkowo rejestrują czas przybycia zespołu na PK, jednak zespół musi niezależnie od tego potwierdzić PK na swojej karcie startowej zgodnie z w/w zasadami.


V Czas przebycia i długość trasy


1. Trasy Piesze (TP):
a. W Imprezie szybkość przebycia trasy nie jest punktowana.
b. Podstawowy limit czasu ustalany jest przez Organizatora z uwzględnieniem długości trasy oraz trudności zlokalizowanych w terenie PK.
c. Każdemu zespołowi poza podstawowym limitem czasu przysługuje limit spóźnień.
d. Limit spóźnień powinien być nie mniejszy niż 1/4 i nie większy niż 1/3 podstawowego limitu czasu
e. Pomiaru czasu dokonuje się do pełnej minuty.
f. Zespół może być sklasyfikowany po przekroczeniu limitu spóźnień, o ile zdąży przybyć na metę przed jej zamknięciem.
g. Długość trasy jest liczona w liniach prostych między PK, z uwzględnieniem trudnych bądź niemożliwych do przebycia obiektów.
h. Szczegółowe dane dotyczące długości i limitów czasu będą podane przed imprezą oraz na mapach.
i. Uczestnicy mogą dowolnie skracać trasę idąc na przełaj o ile nie naruszają przy tym obowiązujących przepisów, w tym zwłaszcza ochrony przyrody.
2. Trasa Rowerowa (TR):
a. W Imprezie szybkość przebycia trasy nie jest punktowana.
b. Limit czasu na przebycie trasy ustalany jest przez Organizatora z uwzględnieniem długości trasy oraz trudności zlokalizowanych w terenie PK.
c. Zespół może być sklasyfikowany po przekroczeniu limitu czasu, o ile zdąży przybyć na metę przed jej zamknięciem.
d. Pomiaru czasu dokonuje się do pełnej sekundy.
e. Trasa jest zbudowana według zasady scorelauf.
f. Długość optymalnego wariantu pokonania trasy podana przez Organizatora, jest liczona po istniejących na mapie i w terenie drogach, ścieżkach i przecinkach.
g. Szczegółowe dane dotyczące długości optymalnego wariantu pokonania trasy i limitu czasu będą podane przed imprezą oraz na mapach.
h. Uczestnicy mogą dowolnie skracać trasę jadąc na przełaj o ile nie naruszają przy tym obowiązujących przepisów, w tym zwłaszcza ochrony przyrody.


VI Punktacja


1. Trasy Piesze (TP):
a. W Imprezie zwycięża uczestnik lub zespół, który za pokonanie trasy uzyskał najmniejszą liczbę punktów karnych.
b. Punkty karne uzyskuje się za:
1. brak potwierdzenia punktu kontrolnego PK (BPK) naniesionego na mapę przez organizatora 90 pkt
2. potwierdzenie punktu mylnego PM 30 pkt
3. brak potwierdzenia punktu kontrolnego PK nienaniesionego na mapę przez organizatora (w tym PK z linii obowiązkowego przebycia LOP) 60 pkt
4. zmianę kolejności (ZK) potwierdzeń PK (za każdą zmianę) 30 pkt
5. pozostawienie na karcie startowej wolnej kratki (WK) zamiast kolejnego potwierdzenia punktu kontrolnego 30 pkt
6. potwierdzenie punktu stowarzyszonego (PS) do punktu kontrolnego (PK) naniesionego przez organizatora na mapę wzorcową 25 pkt
7. potwierdzenie punktu stowarzyszonego (PS) do punktu kontrolnego (PK) nienaniesionego przez organizatora na mapę (w tym PS do całej linii obowiązkowego przebycia LOP) 15 pkt
8. brak opisu lub zły opis punktu kontrolnego 10 pkt
9. każdą zmianę potwierdzenia punktu kontrolnego PK lub punktu stowarzyszonego PS 10 pkt
10. każdą pełną minutę limitu spóźnień 1 pkt
11. każdą pełną minutę spóźnień po przekroczeniu limitu spóźnień 10 pkt
12. Zasady punktacji zadań na trasie przygodowej będą dostarczone wraz z mapą. Punkty karne za źle wykonane zadania mogą mieć znaczący wpływ na wynik zespołu.
2. Trasa Rowerowa (TR)
a. Obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).
b. W Imprezie zwycięża uczestnik lub zespół, który za pokonanie trasy uzyskał największą liczbę punktów wagowych. W przypadku równej ilości punktów wagowych o kolejności decyduje większa liczba potwierdzonych PK. W przypadku równej ilości potwierdzonych PK o kolejności decyduje czas dotarcia na metę.
c. Waga poszczególnych punktów kontrolnych może być zmienna od 8 do 20 i będzie podana na mapie.
d. O wadze poszczególnych punktów kontrolnych decydują kolejno następujące czynniki:
1. konieczność zachowania dużej odległości między wysoko punktowanymi PK,
2. atrakcyjność krajoznawcza PK,
3. trudność osiągnięcia PK,
e. Potwierdzenie punktu stowarzyszonego (PS) powoduje obniżenie ilości punktów wagowych przyznawanych za dany PK o 3.
f. Zły opis PK w postaci punktu terenowego lub potwierdzenie punktu mylnego (PM) w postaci planszy InO traktowane jest jako brak potwierdzenia PK czyli 0 punktów wagowych.
g. Każda zmiana potwierdzenia punktu kontrolnego skutkuje przyznaniem 1 ujemnego punktu wagowego.
h. Brak opisu lub zły opis punktu kontrolnego skutkuje przyznaniem 1 ujemnego punktu wagowego
i. W przypadku przekroczenia wyznaczonego limitu czasu, za każdą minutę spóźnienia zespół traci 1 punkt wagowy.


VII Warunki ukończenia imprezy


1. Zespół, aby mógł być sklasyfikowany w Imprezie, musi:
a. potwierdzić co najmniej jeden punkt kontrolny (PK) lub punkt stowarzyszony (PS)
b. w komplecie przybyć na metę przed jej zamknięciem
c. oddać kartę startową w jednym kawałku i w stanie umożliwiającym sędziemu identyfikację potwierdzeń.
2. Zespół może być zdyskwalifikowany za:
a. podrabianie potwierdzeń na karcie startowej,
b. używanie jakiegokolwiek środka transportu (poza własnym rowerem na Trasie Rowerowej (TR)),
c. korzystanie z pomocy osób trzecich przy pokonywaniu trasy,
d. dokonywanie samowolnych zmian w ustawieniu punktów kontrolnych,
e. niszczenie punktów kontrolnych lub przyrządów do ich potwierdzania,
f. nieuzasadnione używanie urządzeń elektronicznych do porozumiewania się na odległość lub określania położenia w terenie, z wyłączeniem rejestratorów trasy do analizy po imprezie,
g. używanie map innych niż dostarczonych przez organizatora,
h. rozdzielanie się zespołu na trasie (wyjątkowo na Trasie Rowerowej (TR) dopuszcza się, że członkowie zespołu mogą przybywać na PK w odstępie maksymalnie 1 minuty).
3. Zespół, który dotrze na metę w niepełnym składzie zostanie sklasyfikowany w pomniejszonym składzie a osoby, które nie dotarły nie będą klasyfikowane.

VIII Postanowienia końcowe


1. Wszystkich uczestników, którzy przerywają uczestnictwo w imprezie przed dotarciem do mety obowiązuje poinformowanie o tym fakcie Organizatora najpóźniej do godziny zamknięcia mety. Numer telefonu do Organizatora jest podany na mapie.
2. Udział w Imprezie jest dobrowolny. W Imprezie uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasach Imprezy i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora.
3. Osoby niepełnoletnie mające nieukończone 15 lat startują i uczestniczą w Imprezie tylko pod opieką swojego opiekuna prawnego. Muszą też przed startem okazać oświadczenie podpisane przez obojga opiekunów prawnych.
4. Osoby niepełnoletnie w wieku 15-17 lat (skończone) startują i uczestniczą w imprezie tylko pod opieką osób powyżej 18 roku życia i muszą przed startem okazać oświadczenie podpisane przez obojga opiekunów prawnych oraz podpisane przez osobę pełnoletnia, która podczas marszu będzie ponosić za taką osobę odpowiedzialność.
5. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz zostawiania śmieci w lesie (oraz poza nim). Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.
6. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie oraz za jakiekolwiek szkody poniesione przez uczestników Organizator nie odpowiada. Zalecane jest ubezpieczenie się we własnym zakresie.
7. Obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów prawa, w szczególności zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego oraz przepisów przeciwpożarowych. Za skutki naruszenia tychże przepisów uczestnik odpowiada osobiście.
8. Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku, imienia i nazwiska w relacjach z Imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora, a także na gromadzenie tychże danych w bazach danych Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.01.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
9. Organizator nie zapewnia transportu uczestników z trasy.
10. Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
11. Zgłoszenie po skończonych zapisach lub w bazie imprezy nie gwarantuję pełnych świadczeń.
12. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni najpóźniej przed startem.
14. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Uwagi i odwołania rozstrzyga Sędzie Główny Imprezy. W sprawach spornych decyzja Sędziego Głównego jest decyzją ostateczną. Odwołania od wyników można zgłaszać tydzień po opublikowaniu wyników wstępnych na stronie organizatora. Po tym czasie wyniki stają się ostateczne.
15. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.