7 czerwca 2021

Komunikat startowy

„Mini Kaszubska Włóczęga”
edycja piesza 2021

1. Wstęp

Mini Kaszubska Włóczęga jest turystyczną Imprezą na Orientację (InO), podczas której uczestnicy mają za zadanie potwierdzić w określonym limicie czasu swoją obecność przy ustawionych w terenie punktach kontrolnych lub wykonać inne zadania. Impreza odbywa się zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej imprezy.

2. Organizator imprezy

Organizatorem imprezy jest Akademicki Klub Turystyczny GDAKK działający pod PTTK Oddział Studencki w Gdańsku.

e-mail: kaszubskawloczega@gmail.com

strona internetowa imprezy: https://kaszubskawloczega.pl

strona internetowa organizatora: http://www.aktgdakk.pl/

profil organizatora na facebooku: www.facebook.com/KaszubskaWloczega

3. Termin i miejsce imprezy

Impreza odbędzie się w niedzielę 27 czerwca 2021 roku, bez względu na warunki pogodowe.

Dokładna lokalizacja bazy:

Start i meta zlokalizowane będą na parkingu przy Zbiorowych mogiłach ofiar hitlerowców z II Wojny Światowej w Szpęgawsku. Dokładna lokalizacja w linku.

Więcej szczegółów na stronie imprezy w zakładce Dojazd.

Baza imprezy jest zlokalizowana na świeżym powietrzu, nie zapewniamy zadaszenia czy siedzeń.

Harmonogram:

 • 8:45 – otwarcie sekretariatu,
 • 9:00 – rozpoczęcie startów interwałowych dla tras TT i BT,
 • 10:00 – rozpoczęcie startów interwałowych dla tras MT, TK i TF,
 • 18:00 – zamknięcie mety dla tras MT, TK i TF,
 • 19:00 – zamknięcie mety dla tras TT i BT.

4. Zespół organizacyjny i budowa tras

Mariusz Firszt – kierownik imprezy,

Karol Wroński – budowniczy tras, Sędzia Główny Imprezy,

Czarek Marczak – logistyka,

Aleksandra Grzenia – zadania na trasie TF.

5. Kategorie startowe

Uczestnicy mogą startować na jednej z pięciu tras. W każdym przypadku przynajmniej jedna osoba w drużynie musi być pełnoletnia. Długości tras podano w linii prostej pomiędzy punktami, z uwzględnieniem trudnych lub niemożliwych do przebycia przeszkód terenowych, chyba że zaznaczono inaczej.

Uwaga: Warstwice na mapach wszystkich tras będą wykonane na podstawie aktualnego, numerycznego modelu terenu (NMT) o wysokiej dokładności, czyli mapy będą pozbawione błędów i uproszczeń odwzorowania rzeźby terenu często występujących na mapach topograficznych. Tylko drożnia będzie pochodziła z archiwalnych map topograficznych.

Familijna (TF) 

Trasa dzienna. Długość ok. 7 km. Limit drużyn: 20. Brak limitu osób w drużynie. Limit czasu: 210+60 min.

Trasa łatwa nawigacyjnie, przygotowana dla rodzin z dziećmi. Punkty kontrolne w charakterystycznych i dostępnych miejscach. Możliwe niespodzianki w postaci zadań dodatkowych i punkty stowarzyszone. Drużyny startujące na trasie Familijnej, aby zostać sklasyfikowane, muszą mieć w składzie przynajmniej jedną osobę w wieku poniżej 15 lat. Długość liczona w wariancie optymalnym po drogach i ścieżkach, które bez większych problemów można pokonać z wózkiem dziecięcym. Mapa pełna o niemodyfikowanej treści, kolorowa, w skali 1:12500.

Mało Trudna (MT) 

Trasa dzienna. Długość około 7 km. Limit drużyn: 20. Brak limitu osób w drużynie. Limit czasu: 210+60 min.

Trasa, której pokonanie wymagać będzie podstawowych umiejętności nawigacyjnych, skierowana głównie do osób o niewielkim bądź żadnym doświadczeniu w imprezach na orientację. Punkty kontrolne umieszczone w miejscach charakterystycznych, a czasami również łatwo dostępnych. Możliwe punkty stowarzyszone. Mapa pełna, niemodyfikowana, kolorowa, w skali 1:12500. Drożnia pełna, a punkty w niezbyt dużych odległościach od dróg. 

Trudna Krótka (TK)

Trasa dzienna. Długość około 8 km. Limit drużyn: 20. Brak limitu osób w drużynie. Limit czasu: 240+90 min

Trasa dość ambitna orientacyjnie przeznaczona dla osób mających doświadczenie w Imprezach na Orientację. Dużo punktów stowarzyszonych, niektóre mogą być podstępne. Punkty w większości zlokalizowane w miejscach dostępnych dla człowieka, choć sporadycznie mogą się zdarzyć bagna, chaszcze, skarpy, cieki itp. Limit czasu dostosowany do osób wolniej poruszających się w trudnym terenie. Mapa pełna, lekko modyfikowana, kolorowa, w skali 1:12500.

Trudna (TT)

Trasa dzienna. Długość ok 15 km. Limit drużyn: 20. Brak limitu osób w drużynie. Limit czasu: 390+120.

Trasa dość ambitna orientacyjnie przeznaczona dla osób mających doświadczenie w Imprezach na Orientację. Dużo punktów stowarzyszonych, niektóre mogą być podstępne. Punkty w większości zlokalizowane w miejscach dostępnych dla człowieka, choć sporadycznie mogą się zdarzyć bagna, chaszcze, skarpy, cieki itp. Mapa pełna, lekko modyfikowana, kolorowa, w skali 1:12500.

Bardzo Trudna (BT)

Trasa dzienna. Długość ok 17 km. Limit drużyn: 20. Brak limitu osób w drużynie. Limit czasu: 420+120 min.

Trasa ambitna orientacyjnie przeznaczona dla osób mających większe doświadczenie w Imprezach na Orientację. Dużo punktów stowarzyszonych, niektóre mogą być podstępne. Punkty w większości zlokalizowane w miejscach dostępnych dla człowieka, choć mogą się zdarzyć bagna, chaszcze, skarpy, cieki itp. Mapa w większości pełna, modyfikowana, kolorowa, w skali 1:12500.

6. Zgłoszenia

Do czwartku 24 czerwca do godziny 23:59 chęć uczestnictwa w imprezie będzie można zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie. Zapisy przez formularz będą trwały na wszystkich trasach do wyczerpania limitu liczby zespołów na danej trasie lub łącznego limitu osób na imprezie. Na wszystkie trasy piesze można zgłaszać zespoły o dowolnej liczbie uczestników. Limity osób w zespołach na pozostałych trasach są podane w opisie tras w poprzednim punkcie.

W dniu imprezy 27 czerwca, w godzinach otwarcia sekretariatu, również przyjmowane będą zapisy z uwzględnieniem powyższych limitów jednak w takim przypadku nie możemy zagwarantować pełnych świadczeń, dlatego też zachęcamy do korzystania z formularza.

7. Opłata wpisowa

Opłata startowa wynosi 20 zł normalna i 15 zł ulgowa dla zgłoszonych przez formularz i dla płacących przelewem do 24 czerwca. Opłata startowa dla płacących na starcie wynosi 30 zł.

Cena ulgowa przysługuje:

 • Dzieciom poniżej 15 roku życia (urodzonych po 27 czerwca 2006 r.),
 • Członkom AKT GDAKK,
 • Kursantom ostatniej edycji kursu OT w AKT GDAKK.

Dzieci poniżej 5 roku życia (urodzone po 27 czerwca 2016 r.) startują za darmo.

Opłatę startową należy uiścić na konto (dane do przelewu zostaną podane w emailu zwrotnym na adres podany w formularzu podczas zapisów) do 3 dni od otrzymania od nas wiadomości z danymi do przelewu z zastrzeżeniem, że przelew musi być zaksięgowany do 25 czerwca do 10:00. Zespoły, za które nie zostanie wpłacona opłata startowa w powyższym terminie zostaną usunięte z listy startowej.

8. Świadczenia startowe

 • komplet map i materiałów (dla każdego członka drużyny),
 • karta startowa do potwierdzenia obecności na punktach kontrolnych (jedna na zespół),
 • coś słodkiego,
 • możliwość potwierdzenie punktów za uczestnictwo w książeczce OInO PTTK,

9. Obowiązkowe wyposażenie

 • kompas,
 • długopis (lub inny przybór do pisania pozostawiający trudno ścieralny ślad na papierze),
 • sprawny i naładowany telefon (przynajmniej jeden na drużynę, o numerze podanym w zapisach).

10. Ograniczenia związane z pandemią

Na imprezie należy przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad związanych z przeciwdziałaniem pandemii. W szczególności uczestnicy powinni zarówno na starcie, mecie jak i na trasie poza lasem zachowywać 2 metry odległości od siebie lub nosić maski osłaniające usta i nos. W przypadku dotykania jakichkolwiek przedmiotów ogólnodostępnych należy stosować rękawiczki jednorazowe lub płyny dezynfekujące do rąk, dotyczy to w szczególności kredek do potwierdzeń PK. Uczestnicy są zobowiązani zapewnić sobie powyższe środki ochrony we własnym zakresie.

11. Postanowienia końcowe

 • W przypadku naprawdę ekstremalnych warunków pogodowych lub innych sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu uczestników (np. klęska żywiołowa) impreza może zostać przełożona na inny termin lub odwołana, o czym poinformujemy najpóźniej dzień przed imprezą.
 • Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • osoby niepełnoletnie w wieku 15 – 17 lat mogą uczestniczyć w imprezie pod opieką osoby pełnoletniej tylko pod warunkiem okazania przed startem oświadczenia podpisanego przez chociaż jednego z rodziców bądź opiekunów prawnych oraz osobę, która podczas imprezy sprawować będzie opiekę i ponosić odpowiedzialność za niepełnoletniego uczestnika
 • Osoby niepełnoletnie w wieku poniżej 15 lat startują i uczestniczą w Imprezie tylko pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego, pod warunkiem okazania przed startem oświadczenia podpisanego przez chociaż jednego z rodziców bądź opiekunów prawnych,
 • Za szkody wyrządzone przez uczestników zarówno wobec uczestników imprezy, jak i osób trzecich Organizator nie odpowiada.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji Komunikatu Startowego o czym poinformuje uczestników poprzez korespondencję na dostarczone przez uczestników adresy e-mailowe oraz oficjalną stronę Imprezy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Komunikatu Startowego.
 • W kwestiach nieuregulowanych przez Komunikat Startowy zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Imprezy.