18 kwietnia 2017

Regulamin 2019

Regulamin Imprezy na Orientację

„Kaszubska Włóczęga”

I Wstęp

 1. Impreza na Orientację „Kaszubska Włóczęga” (zwana dalej Imprezą) jest imprezą turystyczną, w której uczestnik lub zespół ma za zadanie potwierdzić w określonym limicie czasu swoją obecność przy ustawionych w terenie punktach kontrolnych na podstawie dostarczonej na starcie mapy.
 2. Organizatorem Imprezy jest Akademicki Klub Kadry GDAKK (zwany dalej Organizatorem), działający przy Oddziale Studenckim PTTK w Gdańsku.
 3. Celami Imprezy są:
  1. poznanie piękna przyrody i kultury Kaszub,
  2. zdrowe spędzenie czasu w postaci wymagającej samodzielnego wysiłku fizycznego i umysłowego Imprezy na Orientację,
  3. propagowanie umiejętności posługiwania się mapą i kompasem w terenie bez pomocy urządzeń nawigacji satelitarnej,
  4. integracja środowisk miłośników Imprez na Orientację oraz turystyki pieszej, rowerowej i kajakowej oraz nurkowania.

II Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje uczestników wszystkich tras Imprezy: pieszych, rowerowych i kajakowych. W przypadku różnic występujących w zasadach dla poszczególnych tras, są one jednoznacznie określone dopiskami: „Trasa Piesza”, „Trasa Rowerowa”, “Trasa Kajakowa”.
 2. Uczestnicy biorą udział w Imprezie w zespołach dowolnie licznych na Trasach Pieszych oraz RF20, w zespołach 1- do 3-osobowych na Trasach R50 i R100, w zespołach 1- lub 2-osobowych na Trasie Kajakowej oraz w zespołach 2-osobowych na Trasie Kajakowo-Przygodowej.
 3. Start uczestników wszystkich tras oprócz Tras Rowerowych odbywa się w sposób interwałowy. Czas interwału zależy od rodzaju trasy oraz liczby uczestników. Szczegółowe minuty startu poszczególnych zespołów będą podane w dniu 16 maja na stronie internetowej Imprezy. Start poszczególnych Tras Rowerowych będzie jednoczesny – godzina startu zostanie podana w harmonogramie imprezy najpóźniej 13 maja.
 4. Mapy dostarczone przez organizatora mogą być nieaktualne, niedokładne a miejscami mogą błędnie prezentować wybrane elementy terenu. Organizator zastrzega sobie możliwość usuwania wybranych elementów mapy oraz ich dorysowywania w sposób wybiórczy. W szczególności dorysowane lub usunięte mogą być tylko niektóre spośród charakterystycznych elementów terenu w sąsiedztwie PK (np. na mapie może być zaznaczony tylko jeden dołek spośród kilku obecnych w terenie).
 5. Zespoły na Trasie Rowerowej (TR):
  1. muszą posiadać własne rowery zgodne z przepisami Kodeksu Drogowego,
  2. muszą posiadać własne narzędzia do ich naprawy,
  3. każdy uczestnik musi posiadać ważny dokument tożsamości,
  4. w przypadku osób niepełnoletnich obowiązuje karta rowerowa/motorowerowa
  5. każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać kask.
 6. Każdy uczestnik ma obowiązek zaznajomić się z przepisami przeciwpożarowymi.
 7. Przy poruszaniu się na trasach obowiązuje zakaz umyślnego niszczenia flory, płoszenia fauny oraz naruszania przepisów dotyczących ochrony przyrody. Uczestnicy zobowiązują się także do pozostawienia gruntów leśnych w takim stanie, w jakim je zastali. Poza terenami leśnymi obowiązuje zakaz wstępu na wszelkie tereny prywatne. Poruszając się po drogach należy stosować się do obowiązujących przepisów o ruchu drogowym.
 8. Starty na Trasie Ekstremalnej (E), Trasie Bardzo Trudnej (BT) oraz Trudnej Nocnej (TN) będą zaliczane do odpowiednich kategorii w klasyfikacji Pucharu w Długodystansowych Marszach na Orientację. Zespoły złożone z więcej niż trzech osób nie będę brane pod uwagę w tej klasyfikacji.
 9. Impreza bierze udział w V Ogólnopolskim Tygodniu Turystycznych Imprez na Orientację i jest imprezą rangi ogólnopolskiej (3 pkt za każdy etap do książeczki OInO).
 10. Drużyny startujące na Trasie Familijnej (F) muszą mieć w składzie przynajmniej jedną osobę w wieku poniżej 12 lat. Na trasie Rowerowej 20 km mogą startować wszyscy ale klasyfikowane będą tylko zespoły mające w składzie osobę w wieku poniżej 12 lat.

III Punkty kontrolne

 1. Punkty kontrolne (PK) mogą mieć jedną z trzech postaci:
  1. prostokątnej, biało-czerwonej, podzielonej po przekątnej planszy InO (lampionu), w formacie A4, opisanej na białym polu kodem oraz wyposażonej w przyrząd do potwierdzania – kredkę lub perforator
  2. punktu terenowego – stałego, charakterystycznego elementu występującego w terenie i opisanego na mapie w sposób precyzyjny i jednoznaczny do rozróżnienia
  3. punktu zadaniowego – oznaczonego jak w podpunkcie a lub b i wyposażonego dodatkowo w instrukcje zadań lub inne elementy. Punkty zadaniowe będą stosowane głównie na trasie przygodowej lub w mniejszym stopniu na innych trasach.
 2. Punkt kontrolny może być nienaniesiony wcześniej na mapę przez organizatora. Informacja o takim punkcie może pojawić się na mapie, w miejscu wskazanym na mapie, bądź w którymś z punktów kontrolnych.
 3. Postać punktu kontrolnego (PK) jest opisana na mapie. Forma i treści punktów zadaniowych są również opisane na mapie lub w dołączonych informacjach.
 4. Każdy oznakowany punkt kontrolny powinien być ustawiony w miejscu charakterystycznym, przy czym miejsce to musi dać się jednoznacznie zlokalizować na mapie i w terenie.
 5. Lampion na linii obowiązkowego przebycia (przejścia, przejazdu, przepłynięcia) (LOP) nie może być oddalony od tej linii więcej niż o 5 m i musi być z niej dobrze widoczny.
 6. Jeżeli odległość ustawienia PK od miejsca charakterystycznego zaznaczonego na mapie jest większa niż 2 mm w skali mapy, to zespół nie ma obowiązku jego odszukania i jeśli dokonał zapisu BPK, to za brak potwierdzenia tego punktu nie może być ukarany.
 7. Poza punktami kontrolnymi (PK) Organizator może dodatkowo ustawić na terenie imprezy: punkty stowarzyszone (PS) i punkty mylne (PM).
 8. Punkt stowarzyszony z określonym punktem kontrolnym jest to punkt ustawiony w terenie, który ze względu na co najmniej jeden z poniższych warunków oddaje w przybliżeniu położenie punktu kontrolnego:
  1. niewielka odległość od PK (nie mniejsza niż 2 mm w skali mapy)
  2. podobna forma terenu
  3. specyfika mapy
  4. inne informacje podane przez organizatora
 9. Punkt mylny (PM) nie jest punktem kontrolnym danej trasy lub punktem z nim stowarzyszonym i musi być oddalony od danego PK o co najmniej 5 mm w skali mapy.
 10. Punkty stowarzyszone i punkty mylne oznacza się w terenie w taki sam sposób jak punkty kontrolne.
 11. Punkt stowarzyszony do linii obowiązkowego przebycia (LOP) nie może być ustawiony w odległości mniejszej niż 5 m w terenie od linii zaznaczonej na mapie wzorcowej przez organizatora.
 12. Organizator na wybranych trasach może wprowadzić maksymalną odległość punktów stowarzyszonych (MOS). W takiej sytuacji jest ona podana na mapie i wówczas wszystkie punkty oddalone od właściwego o dystans mniejszy niż MOS są uznawane za stowarzyszone a wszystkie dalsze za mylne. MOS nie może być mniejszy niż odległość odpowiadająca 5mm w skali mapy.

IV Zasady potwierdzania punktów kontrolnych na karcie startowej

 1. Potwierdzenie punktu kontrolnego następuje w zależności od jego postaci:
  1. lampion z dołączoną kredką – poprzez wpisanie w pierwszym wolnym polu karty startowej za pomocą kredki umieszczonej przy lampionie numeru PK (opisu PK) oraz kodu z lampionu ustawionego w tym miejscu. Jeśli kredka lub karta jest w stanie uniemożliwiającym dokonanie czytelnego zapisu zespół może pozostawić ślad kredki w kratce a pozostałych zapisów dokonać długopisem – ta ewentualność powinna być stosowana tylko gdy zajdzie taka konieczność – jeśli sędzia stwierdzi dobry stan kredki i karty taki zapis może być traktowany jako zły opis punktu kontrolnego,
  2. lampion z dołączonym perforatorem – poprzez odciśnięcie umieszczonego przy lampionie perforatora w pierwszym wolnym polu karty startowej i wpisanie za pomocą własnego długopisu numeru PK (opisu PK) oraz kodu z lampionu ustawionego w tym miejscu,
  3. punkt terenowy – poprzez wpisanie w pierwszym wolnym polu karty startowej za pomocą własnego długopisu numeru PK (opisu PK) oraz wyznaczonej przez Organizatora cechy charakterystycznej obiektu, będącego punktem kontrolnym,
  4. punkt zadaniowy – poprzez odpowiednie potwierdzenie jak w podpunktach a-c oraz wykonanie zadania i naniesienie jego rozwiązania na kartę startową lub inne wskazane miejsce,
 2. Potwierdzeń dokonuje się w kolejnych polach karty startowej bez pozostawiania pól wolnych rozpoczynając od lewego górnego pola, następnie uzupełniając pola w rzędzie w prawą stronę, a po wypełnieniu rzędu przechodząc do lewego pola w rzędzie bezpośrednio poniżej.
 3. Kolejność potwierdzania punktów kontrolnych jest:
  1. obowiązkowa – dla Tras Pieszych (P), (za wyjątkiem wybranych punktów kontrolnych opisanych na mapie, punktów kontrolnych nienaniesionych na mapę oraz punktów na LOP)
  2. dowolna – dla Tras Rowerowych, oraz Tras Kajakowych (za wyjątkiem wybranych punktów kontrolnych opisanych na mapie).
 4. Zespół ma prawo do nieograniczonej liczby poprawek potwierdzenia PK, przy czym:
  1. poprawiania PK dokonuje się poprzez wpisanie właściwego potwierdzenia w kolejnym wolnym polu karty startowej (niedopuszczalne jest dokonywanie skreśleń lub poprawek istniejących potwierdzeń),
  2. za dokonanie każdorazowego poprawienia potwierdzenia PK otrzymuje się odpowiednią liczbę punktów karnych (w przypadku Tras Pieszych, Kajakowych i Nurkowo-Pieszej) lub ujemnych punktów wagowych (w przypadku Tras Rowerowych),
  3. po dokonaniu poprawek ocenie podlegają wyłącznie ostatnie potwierdzenia danego PK oraz liczba dokonanych poprawek.
 5. Na wybranych trasach organizator może wprowadzić odmienne zasady potwierdzeń PK na karcie startowej. W tym przypadku oznaczenia poszczególnych punktów kontrolnych będą naniesione w dane pola karty przez organizatora. Potwierdzenia PK dokonuje się wówczas poprzez wpisanie kodu z lampionu w polu oznaczonym tak jak potwierdzany PK, a uczestnicy nie mogą być karani za pozostawienie wolnych kratek (patrz: rozdział VI. Punktacja). Na karcie startowej będą ponadto czyste pola, służące do potwierdzania PK nie naniesionych na mapę oraz dokonywania poprawek potwierdzeń (wówczas w pierwsze czyste pole poza kodem z lampionu należy również wpisać oznaczenie punktu). O wprowadzeniu odmiennych zasad potwierdzania PK uczestnik zostanie poinformowany najpóźniej przed startem.
 6. W przypadku stwierdzenia, że w miejscu zaznaczonym na mapie przez Organizatora nie ma ustawionego punktu kontrolnego lub jest on zniszczony w sposób uniemożliwiający odczytanie kodu, dokonuje się zapisu BPK (brak punktu kontrolnego), dodając numer tego PK. Jeżeli uczestnik lub zespół skorzystał z możliwości potwierdzenia punktu kontrolnego zapisem BPK, a Organizator stwierdził właściwe ustawienie PK to zapis taki traktowany jest jako potwierdzenie punktu mylnego (PM).
 7. W przypadku stwierdzenia przy punkcie kontrolnym braku przyrządu do potwierdzania PK, całego zapisu dokonuje się własnym przyborem do pisania, umieszczając numer lub oznaczenie tego PK oraz kod z właściwego lampionu w odpowiednim polu karty startowej, dodając uwagę BK (brak kredki).
 8. Inne dokonanie zapisu w przypadku braku punktu kontrolnego lub braku przyrządu do potwierdzenia PK traktowane jest jak potwierdzenie punktu mylnego (PM).
 9. W jednym polu karty startowej może znajdować się tylko jedno potwierdzenie punktu kontrolnego. Potwierdzenia przekreślane, przerabiane lub dwa i więcej potwierdzenia w jednej kratce będą traktowane jako PM.
 10. Za potwierdzenie PK stojącego do 2 mm w skali mapy od miejsca zaznaczonego na mapie przez Organizatora uczestnik nie może być karany.
 11. Wybrane PK mogą być dodatkowo obsadzone przez Sędziów przez cały czas trwania Imprezy lub jej część. W takim wypadku Sędziowie dodatkowo rejestrują czas przybycia zespołu na PK, jednak zespół musi niezależnie od tego potwierdzić PK na swojej karcie startowej zgodnie z w/w zasadami.
 12. Sędziowie mogą również w wybranych miejscach w terenie kontrolować przestrzeganie regulaminu przez uczestników. Taka kontrola jeśli wiąże się z zatrzymaniem zespołu zostanie odnotowana w karcie startowej a jej czas zostanie odjęty od czasu przebycia trasy.

V Czas przebycia i długość trasy

 1. Trasy Piesze i Kajakowe:
  1. W Imprezie szybkość przebycia trasy nie jest punktowana.
  2. Podstawowy limit czasu ustalany jest przez Organizatora z uwzględnieniem długości trasy oraz trudności zlokalizowanych w terenie PK.
  3. Każdemu zespołowi poza podstawowym limitem czasu przysługuje limit spóźnień.
  4. Limit spóźnień powinien być nie mniejszy niż 1/4 i nie większy niż 1/3 podstawowego limitu czasu
  5. Pomiaru czasu dokonuje się do pełnej minuty.
  6. Zespół może być sklasyfikowany po przekroczeniu limitu spóźnień, o ile zdąży przybyć na metę przed jej zamknięciem.
  7. Długość trasy jest liczona w liniach prostych między PK, z uwzględnieniem trudnych bądź niemożliwych do przebycia obiektów, chyba że zaznaczono inaczej.
  8. Szczegółowe dane dotyczące długości i limitów czasu będą podane przed imprezą oraz na mapach.
  9. Uczestnicy mogą po terenie imprezy poruszać się dowolnymi drogami lub poza nimi  o ile nie naruszają przy tym obowiązujących przepisów, w tym zwłaszcza ochrony przyrody i świadomie nie wchodzą na tereny prywatne
 2. Trasy Rowerowe:
  1. W Imprezie szybkość przebycia trasy nie jest punktowana, ale może mieć wpływ na klasyfikację zgodnie z punktem VI.2.2.
  2. Limit czasu na przebycie trasy ustalany jest przez Organizatora z uwzględnieniem długości trasy oraz trudności zlokalizowanych w terenie PK.
  3. Zespół może być sklasyfikowany po przekroczeniu limitu czasu, o ile zdąży przybyć na metę przed jej zamknięciem.
  4. Pomiaru czasu dokonuje się do pełnej sekundy.
  5. Trasa jest zbudowana według zasady scorelauf.
  6. Długość optymalnego wariantu pokonania trasy podana przez Organizatora, jest liczona po istniejących na mapie i w terenie drogach, ścieżkach i przecinkach.
  7. Szczegółowe dane dotyczące długości optymalnego wariantu pokonania trasy i limitu czasu będą podane przed imprezą oraz na mapach.
  8. Uczestnicy mogą dowolnie skracać trasę, jadąc na przełaj, o ile nie naruszają przy tym obowiązujących przepisów, w tym zwłaszcza ochrony przyrody.

VI Punktacja

 1. Trasy Piesze i Kajakowe
  1. Na trasie lub etapie zwycięża uczestnik lub zespół, który za pokonanie trasy lub etapu uzyskał najmniejszą liczbę punktów karnych.
  2. Punkty karne uzyskuje się za:
   1. brak potwierdzenia punktu kontrolnego PK (BPK) naniesionego na mapę przez Organizatora 90 pkt
   2. potwierdzenie punktu mylnego PM 30 pkt
   3. brak potwierdzenia punktu kontrolnego PK nienaniesionego na mapę przez Organizatora (w tym PK z LOP) 60 pkt
   4. zmianę kolejności (ZK) potwierdzeń PK (za każdą zmianę) 30 pkt
   5. pozostawienie na karcie startowej wolnej kratki (WK) zamiast kolejnego potwierdzenia punktu kontrolnego 30 pkt
   6. potwierdzenie punktu stowarzyszonego (PS) do punktu kontrolnego (PK) naniesionego przez Organizatora na mapę wzorcową 25 pkt
   7. potwierdzenie punktu stowarzyszonego (PS) do punktu kontrolnego (PK) nienaniesionego przez Organizatora na mapę (w tym PS do całej LOP) 15 pkt
   8. brak opisu lub zły opis punktu kontrolnego 10 pkt
   9. każdą zmianę potwierdzenia punktu kontrolnego PK lub punktu stowarzyszonego PS 10 pkt
   10. każdą pełną minutę limitu spóźnień 1 pkt
   11. każdą pełną minutę spóźnień po przekroczeniu limitu spóźnień 10 pkt
   12. Zasady punktacji zadań będą dostarczone wraz z mapą. Na Trasie Przygodowej punkty karne za źle wykonane zadania mogą mieć znaczący wpływ na wynik zespołu. W przypadku zastosowania punktów zadaniowych na trasach innych niż przygodowa punkty karne za błędnie wykonane zadania będą wynosić maksymalnie 10 pkt zaś ich łączna suma nie będzie miała dużego wpływu na ostateczny wynik.
 2. Trasy Rowerowe
  1. Obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).
  2. Na trasie zwycięża uczestnik lub zespół, który za pokonanie trasy uzyskał największą liczbę punktów wagowych. W przypadku równej liczby punktów wagowych o kolejności decyduje większa liczba potwierdzonych PK. W przypadku równej liczby potwierdzonych PK o kolejności decyduje czas dotarcia na metę.
  3. Waga poszczególnych punktów kontrolnych może być zmienna od 8 do 20 i będzie podana na mapie.
  4. O wadze poszczególnych punktów kontrolnych decydują kolejno następujące czynniki:
   1. konieczność zachowania dużej odległości między wysoko punktowanymi PK,
   2. atrakcyjność krajoznawcza PK,
   3. trudność osiągnięcia PK,
  5. Potwierdzenie punktu stowarzyszonego (PS) powoduje obniżenie liczby punktów wagowych przyznawanych za dany PK o 3.
  6. Zły opis PK w postaci punktu terenowego lub potwierdzenie punktu mylnego (PM) w postaci lampionu traktowane jest jako brak potwierdzenia PK czyli 0 punktów wagowych.
  7. Każda zmiana potwierdzenia punktu kontrolnego skutkuje przyznaniem 1 ujemnego punktu wagowego.
  8. Brak opisu lub zły opis punktu kontrolnego skutkuje przyznaniem 1 ujemnego punktu wagowego
  9. W przypadku przekroczenia wyznaczonego limitu czasu, za każdą minutę spóźnienia zespół traci 1 punkt wagowy.
 3. Trasy wieloetapowe
  1. Na trasach wieloetapowych zwycięża uczestnik lub zespół, który uzyska największą sumę Punktów Przeliczeniowych ze wszystkich etapów.
  2. Punkty Przeliczeniowe na poszczególnych etapach liczone są według wzoru:
   PP = 1000 x [(S + P1 – Pk) / S]
   gdzie:
   PP – liczba Punktów Przeliczeniowych za etap,
   S – wartość trasy (suma wartości wszystkich punktów kontrolnych do potwierdzenia na etapie),
   P1 – liczba punktów karnych zwycięskiego uczestnika lub zespołu,
   Pk – liczba punktów karnych danego uczestnika lub zespołu.
  3. Dla zespołów, które ukończyły etap minimalna liczba Punktów Przeliczeniowych wynosi 1
  4. Dla uczestników lub zespołów, które zostały zdyskwalifikowane, są nieklasyfikowane lub nie wystartowały na etapie liczba Punktów Przeliczeniowych wynosi 0

VII Warunki ukończenia imprezy

 1. Zespół, aby mógł być sklasyfikowany w Imprezie, musi:
  1. potwierdzić co najmniej jeden punkt kontrolny (PK) lub punkt stowarzyszony (PS)
  2. w komplecie przybyć na metę przed jej zamknięciem
  3. oddać kartę startową w jednym kawałku i w stanie umożliwiającym sędziemu identyfikację potwierdzeń.
 2. Zespół może być zdyskwalifikowany za:
  1. podrabianie potwierdzeń na karcie startowej,
  2. używanie jakiegokolwiek środka transportu (poza własnym rowerem na Trasie Rowerowej  lub kajakiem na Trasie Kajakowej),
  3. korzystanie z pomocy osób trzecich przy pokonywaniu trasy,
  4. dokonywanie samowolnych zmian w ustawieniu punktów kontrolnych,
  5. niszczenie punktów kontrolnych lub przyrządów do ich potwierdzania (w szczególności obgryzanie kredek),
  6. niszczenie lub używanie w sposób niezgodny z zasadami elementów potrzebnych do wykonywania zadań lub innych elementów umieszczonych przez organizatora na trasie,
  7. nieuzasadnione używanie urządzeń elektronicznych do porozumiewania się na odległość lub określania położenia w terenie, z wyłączeniem rejestratorów trasy do analizy po imprezie,
  8. używanie map innych niż dostarczonych przez Organizatora,
  9. rozdzielanie się zespołu na trasie (wyjątkowo na Trasie Rowerowej (TR) dopuszcza się, że członkowie zespołu mogą przybywać na PK w odstępie maksymalnie 1 minuty),
  10. używanie słów wulgarnych lub obraźliwych w odniesieniu do przebiegu trasy, lokalizacji PK lub przedstawicieli Organizatora na trasie lub w bazie imprezy.
 3. Zespół, który dotrze na metę w niepełnym składzie zostanie sklasyfikowany w pomniejszonym składzie a osoby, które nie dotarły nie będą klasyfikowane.

VIII Postanowienia końcowe

 1. Wszystkich uczestników, którzy przerywają uczestnictwo w imprezie przed dotarciem do mety obowiązuje poinformowanie o tym fakcie Organizatora najpóźniej do godziny zamknięcia mety. Numer telefonu do Organizatora jest podany na mapie.
 2. Udział w Imprezie jest dobrowolny. W Imprezie uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasach Imprezy i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora.
 3. Osoby niepełnoletnie mające nieukończone 15 lat startują i uczestniczą w Imprezie tylko pod opieką swojego opiekuna prawnego. Muszą też przed startem okazać oświadczenie podpisane przez przynajmniej jednego opiekuna prawnego.
 4. Osoby niepełnoletnie w wieku 15-17 lat (skończone) startują i uczestniczą w imprezie tylko pod opieką osób powyżej 18 roku życia i muszą przed startem okazać oświadczenie podpisane przez przynajmniej jednego opiekuna prawnego oraz podpisane przez osobę pełnoletnią, która podczas marszu będzie ponosić za taką osobę odpowiedzialność.
 5. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz pozostawiania śmieci w lesie (oraz poza nim). Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.
 6. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie oraz za jakiekolwiek szkody poniesione przez uczestników Organizator nie odpowiada. Zalecane jest ubezpieczenie się we własnym zakresie.
 7. Obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów prawa, w szczególności zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego oraz przepisów przeciwpożarowych. Za skutki naruszenia tychże przepisów uczestnik odpowiada osobiście.
 8. Uczestnik Imprezy wyraża zgodę na przetwarzanie i gromadzenie swoich danych osobowych dla potrzeb uczestnictwa w Imprezie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).
 9. Uczestnik Imprezy wyraża zgodę na publikację jego wizerunku, imienia i nazwiska w relacjach z Imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora a także na listach startowych i wynikach Imprezy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).
 10. Organizator nie zapewnia transportu uczestników z trasy.
 11. Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
 12. Zgłoszenie po skończonych zapisach lub w bazie imprezy nie gwarantuje pełnych świadczeń startowych.
 13. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym poinformuje uczestników poprzez korespondencję na dostarczone przez uczestników adresy e-mailowe oraz oficjalną stronę Imprezy lub najpóźniej przed startem.
 15. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Uwagi i odwołania rozstrzyga Sędzia Główny Imprezy. W sprawach spornych decyzja Sędziego Głównego jest decyzją ostateczną. Odwołania od wyników można zgłaszać tydzień po opublikowaniu wyników wstępnych na stronie organizatora. Po tym czasie wyniki stają się ostateczne.
 16. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.