10 marca 2023

Regulamin

XVI Kaszubska Włóczęga
Regulamin

I Wstęp

 1. Impreza na Orientację “XVI Kaszubska Włóczęga” (zwana dalej Imprezą) jest imprezą turystyczną odbywającą się 20 maja 2023 r. w Skarszewach i okolicznych lasach, w której uczestnik lub zespół ma za zadanie potwierdzić w określonym limicie czasu swoją obecność przy ustawionych w terenie punktach kontrolnych na podstawie dostarczonej na starcie mapy.
 2. Organizatorem Imprezy jest Akademicki Klub Turystyczny GDAKK (zwany dalej Organizatorem), działający przy PTTK Oddział Studencki w Gdańsku, przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Skarszewach
 3. Celami Imprezy są:
  1. poznanie piękna przyrody i kultury okolicy,
  2. zdrowe spędzenie czasu w postaci wymagającej samodzielnego wysiłku fizycznego i umysłowego Imprezy na Orientację,
  3. propagowanie umiejętności posługiwania się mapą i kompasem w terenie bez pomocy urządzeń nawigacji satelitarnej,
  4. integracja środowisk miłośników Imprez na Orientację oraz turystyki pieszej.

II Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje uczestników wszystkich tras Imprezy. Wszelkie wyjątki i odstępstwa od zasad ogólnych mogące pojawić się w niektórych kategoriach startowych będą jednoznacznie określone w opisie danej trasy.
 2. Nie przewiduje się limitów osób w zespołach. Uczestnicy mogą startować w zespołach dowolnie licznych. W przypadku startu na trasie biorącej udział w pucharze (np. PPG DInO) aby być klasyfikowanym w pucharze zespół musi spełniać limity osób zgodne z danym pucharem.
 3. Start uczestników tras pieszych odbywa się w sposób interwałowy. Czas interwału zależy od rodzaju trasy oraz liczby uczestników. Na trasach rowerowych start jest wspólny. Szczegółowe minuty startu poszczególnych zespołów będą podane w dniu 19 maja na stronie internetowej Imprezy.
 4. Mapy dostarczone przez organizatora mogą być nieaktualne, niedokładne, a miejscami mogą błędnie prezentować wybrane elementy terenu. Organizator zastrzega sobie możliwość usuwania wybranych elementów mapy oraz ich dorysowywania w sposób wybiórczy. W szczególności dorysowane lub usunięte mogą być tylko niektóre spośród charakterystycznych elementów terenu w sąsiedztwie PK (np. na mapie może być zaznaczony tylko jeden dołek spośród kilku obecnych w terenie).
 5. Każdy uczestnik ma obowiązek zaznajomić się z przepisami przeciwpożarowymi.
 6. Przy poruszaniu się na trasach obowiązuje zakaz umyślnego niszczenia flory, płoszenia fauny oraz naruszania przepisów dotyczących ochrony przyrody. Uczestnicy zobowiązują się także do pozostawienia gruntów leśnych w takim stanie, w jakim je zastali. Poza terenami leśnymi obowiązuje zakaz wstępu na wszelkie tereny prywatne. Poruszając się po drogach należy stosować się do obowiązujących przepisów o ruchu drogowym.

III Punkty kontrolne

 1. Punkty kontrolne (PK) mogą mieć jedną z trzech postaci:
  1. prostokątnej, biało-czerwonej, podzielonej po przekątnej planszy InO (lampionu), w formacie A4, opisanej na białym polu kodem oraz wyposażonej w przyrząd do potwierdzania – kredkę lub perforator,
  2. punktu terenowego – stałego, charakterystycznego elementu występującego w terenie i opisanego na mapie w sposób precyzyjny i jednoznaczny do rozróżnienia,
  3. punktu zadaniowego – oznaczonego jak w podpunkcie a lub b i wyposażonego dodatkowo w instrukcje zadań lub inne elementy. Punkty zadaniowe będą stosowane głównie na trasach familijnych i przygodowych lub ewentualnie w mniejszym stopniu na innych trasach.
 2. Punkt kontrolny może być nienaniesiony wcześniej na mapę przez organizatora. Informacja o takim punkcie może pojawić się na mapie, w miejscu wskazanym na mapie, bądź w którymś z punktów kontrolnych.
 3. Postać punktu kontrolnego (PK) jest opisana na mapie. Forma i treści punktów zadaniowych są również opisane na mapie lub w dołączonych informacjach.
 4. Każdy oznakowany punkt kontrolny powinien być ustawiony w miejscu charakterystycznym, przy czym miejsce to musi dać się jednoznacznie zlokalizować na mapie i w terenie.
 5. Lampion na linii obowiązkowego przebycia (przejścia, przejazdu, przepłynięcia) (LOP) nie może być oddalony od tej linii więcej niż o 5 m i musi być z niej dobrze widoczny.
 6. Jeżeli odległość ustawienia PK od miejsca charakterystycznego zaznaczonego na mapie jest większa niż 2 mm w skali mapy, to zespół nie ma obowiązku jego odszukania i jeśli dokonał zapisu BPK, to za brak potwierdzenia tego punktu nie może być ukarany.
 7. Poza punktami kontrolnymi (PK) Organizator może dodatkowo ustawić na terenie imprezy: punkty stowarzyszone (PS) i punkty mylne (PM).
 8. Punkt stowarzyszony z określonym punktem kontrolnym jest to punkt ustawiony w terenie, który ze względu na co najmniej jeden z poniższych warunków oddaje w przybliżeniu położenie punktu kontrolnego:
  1. niewielka odległość od PK (nie mniejsza niż 2 mm w skali mapy),
  2. podobna forma terenu,
  3. specyfika mapy,
  4. inne informacje podane przez organizatora.
 9. Punkt mylny (PM) nie jest punktem kontrolnym danej trasy lub punktem z nim stowarzyszonym i musi być oddalony od danego PK o co najmniej 5 mm w skali mapy.
 10. Punkty stowarzyszone i punkty mylne oznacza się w terenie w taki sam sposób jak punkty kontrolne.
 11. Punkt stowarzyszony do linii obowiązkowego przebycia (LOP) nie może być ustawiony w odległości mniejszej niż 5 m w terenie od linii zaznaczonej na mapie wzorcowej przez organizatora.
 12. Organizator na wybranych trasach może wprowadzić maksymalną odległość punktów stowarzyszonych (MOS). W takiej sytuacji jest ona podana na mapie i wówczas wszystkie punkty oddalone od właściwego o dystans mniejszy niż MOS są uznawane za stowarzyszone a wszystkie dalsze za mylne. MOS nie może być mniejszy niż odległość odpowiadająca 5mm w skali mapy.

IV Zasady potwierdzania punktów kontrolnych na karcie startowej – trasy piesze

 1. Potwierdzenie punktu kontrolnego następuje w zależności od jego postaci:
  1. lampion z dołączoną kredką – poprzez wpisanie w pierwszym wolnym polu karty startowej za pomocą kredki umieszczonej przy lampionie numeru PK (opisu PK) oraz kodu z lampionu ustawionego w tym miejscu. Jeśli kredka lub karta jest w stanie uniemożliwiającym dokonanie czytelnego zapisu zespół może pozostawić ślad kredki w kratce a pozostałych zapisów dokonać długopisem – ta ewentualność powinna być stosowana tylko gdy zajdzie taka konieczność – jeśli sędzia stwierdzi dobry stan kredki i karty taki zapis może być traktowany jako zły opis punktu kontrolnego,
  2. lampion z dołączonym perforatorem – poprzez odciśnięcie umieszczonego przy lampionie perforatora w pierwszym wolnym polu karty startowej oraz wpisanie za pomocą własnego długopisu numeru PK (opisu PK) oraz kodu z lampionu ustawionego w tym miejscu,
  3. punkt terenowy – poprzez wpisanie w pierwszym wolnym polu karty startowej za pomocą własnego długopisu numeru PK (opisu PK) oraz wyznaczonej przez Organizatora cechy charakterystycznej obiektu, będącego punktem kontrolnym,
  4. punkt zadaniowy – poprzez odpowiednie potwierdzenie jak w podpunktach a-c oraz wykonanie zadania i naniesienie jego rozwiązania na kartę startową lub inne wskazane miejsce.
 2. Potwierdzeń dokonuje się w kolejnych polach karty startowej bez pozostawiania pól wolnych rozpoczynając od lewego górnego pola, następnie uzupełniając pola w rzędzie w prawą stronę, a po wypełnieniu rzędu przechodząc do lewego pola w rzędzie bezpośrednio poniżej.
 3. Kolejność potwierdzania punktów kontrolnych jest obowiązkowa (za wyjątkiem wybranych punktów kontrolnych opisanych na mapie, punktów kontrolnych nie naniesionych na mapę oraz punktów na LOP, chyba że opis mapy stanowi inaczej).
 4. Zespół ma prawo do nieograniczonej liczby poprawek potwierdzenia PK, przy czym:
  1. poprawiania PK dokonuje się poprzez wpisanie właściwego potwierdzenia w kolejnym wolnym polu karty startowej (niedopuszczalne jest dokonywanie skreśleń lub poprawek istniejących potwierdzeń),
  2. za dokonanie każdorazowego poprawienia potwierdzenia PK otrzymuje się odpowiednią liczbę punktów karnych,
  3. po dokonaniu poprawek ocenie podlegają wyłącznie ostatnie potwierdzenia danego PK oraz liczba dokonanych poprawek.
 5. Na wybranych trasach organizator może wprowadzić odmienne zasady potwierdzeń PK na karcie startowej. W tym przypadku oznaczenia poszczególnych punktów kontrolnych będą naniesione w dane pola karty przez organizatora. Potwierdzenia PK dokonuje się wówczas poprzez wpisanie kodu z lampionu w polu oznaczonym tak jak potwierdzany PK, a uczestnicy nie mogą być karani za pozostawienie wolnych kratek (patrz: rozdział VII. Punktacja). Na karcie startowej będą ponadto czyste pola, służące do potwierdzania PK nie naniesionych na mapę oraz dokonywania poprawek potwierdzeń (wówczas w pierwsze czyste pole poza kodem z lampionu należy również wpisać oznaczenie punktu). O wprowadzeniu odmiennych zasad potwierdzania PK uczestnik zostanie poinformowany najpóźniej przed startem.
 6. W przypadku stwierdzenia, że w miejscu zaznaczonym na mapie przez Organizatora nie ma ustawionego punktu kontrolnego lub jest on zniszczony w sposób uniemożliwiający odczytanie kodu, dokonuje się zapisu BPK (brak punktu kontrolnego), dodając numer tego PK. Jeżeli uczestnik lub zespół skorzystał z możliwości potwierdzenia punktu kontrolnego zapisem BPK, a Organizator stwierdził właściwe ustawienie PK to zapis taki traktowany jest jako potwierdzenie punktu mylnego (PM).
 7. W przypadku stwierdzenia przy punkcie kontrolnym braku przyrządu do potwierdzania PK, całego zapisu dokonuje się własnym przyborem do pisania, umieszczając numer lub oznaczenie tego PK oraz kod z właściwego lampionu w odpowiednim polu karty startowej, dodając uwagę BK (brak kredki).
 8. Inne dokonanie zapisu w przypadku braku punktu kontrolnego lub braku przyrządu do potwierdzenia PK traktowane jest jak potwierdzenie punktu mylnego (PM).
 9. W jednym polu karty startowej może znajdować się tylko jedno potwierdzenie punktu kontrolnego. Potwierdzenia przekreślane, przerabiane lub dwa i więcej potwierdzenia w jednej kratce będą traktowane jako PM.
 10. Za potwierdzenie PK stojącego do 2 mm w skali mapy od miejsca zaznaczonego na mapie przez Organizatora uczestnik nie może być karany.
 11. Wybrane PK mogą być dodatkowo obsadzone przez Sędziów przez cały czas trwania Imprezy lub jej część. W takim wypadku Sędziowie dodatkowo rejestrują czas przybycia zespołu na PK, jednak zespół musi niezależnie od tego potwierdzić PK na swojej karcie startowej zgodnie z w/w zasadami.
 12. Sędziowie mogą również w wybranych miejscach w terenie kontrolować przestrzeganie regulaminu przez uczestników. Taka kontrola jeśli wiąże się z zatrzymaniem zespołu zostanie odnotowana w karcie startowej a jej czas zostanie odjęty od czasu przebycia trasy.

V Zasady potwierdzania punktów kontrolnych na karcie startowej – trasy rowerowe

 1. Potwierdzenie punktu kontrolnego następuje w zależności od jego postaci:
  1. lampion z dołączoną kredką – poprzez wpisanie w odpowiednim polu karty startowej za pomocą kredki umieszczonej przy lampionie numeru PK (opisu PK) oraz kodu z lampionu ustawionego w tym miejscu. Jeśli kredka lub karta jest w stanie uniemożliwiającym dokonanie czytelnego zapisu zespół może pozostawić ślad kredki w kratce a pozostałych zapisów dokonać długopisem – ta ewentualność powinna być stosowana tylko gdy zajdzie taka konieczność – jeśli sędzia stwierdzi dobry stan kredki i karty taki zapis może być traktowany jako zły opis punktu kontrolnego,
  2. lampion z dołączonym perforatorem – poprzez odciśnięcie umieszczonego przy lampionie perforatora w odpowiednim polu karty startowej oraz wpisanie za pomocą własnego długopisu numeru PK (opisu PK) oraz kodu z lampionu ustawionego w tym miejscu,
  3. punkt terenowy – poprzez wpisanie w odpowiednim polu karty startowej za pomocą własnego długopisu numeru PK (opisu PK) oraz wyznaczonej przez Organizatora cechy charakterystycznej obiektu, będącego punktem kontrolnym.
 2. Potwierdzeń punktów dokonuje się w karcie w polu odpowiadającym numerowi punktu kontrolnego na mapie.
 3. Ewentualne poprawki potwierdzeń zapisuje się w wolnych polach karty startowej dodając numer punktu poprawianego.
 4. W przypadku stwierdzenia, że w miejscu zaznaczonym na mapie przez Organizatora nie ma ustawionego punktu kontrolnego lub jest on zniszczony w sposób uniemożliwiający odczytanie kodu, dokonuje się zapisu BPK (brak punktu kontrolnego), dodając numer tego PK. Jeżeli uczestnik lub zespół skorzystał z możliwości potwierdzenia punktu kontrolnego zapisem BPK, a Organizator stwierdził właściwe ustawienie PK to zapis taki traktowany jest jako potwierdzenie punktu mylnego (PM).
 5. W przypadku stwierdzenia przy punkcie kontrolnym braku przyrządu do potwierdzania PK, całego zapisu dokonuje się własnym przyborem do pisania, umieszczając numer lub oznaczenie tego PK oraz kod z właściwego lampionu w odpowiednim polu karty startowej, dodając uwagę BK (brak kredki).
 6. Inne dokonanie zapisu w przypadku braku punktu kontrolnego lub braku przyrządu do potwierdzenia PK traktowane jest jak potwierdzenie punktu mylnego (PM).
 7. W jednym polu karty startowej może znajdować się tylko jedno potwierdzenie punktu kontrolnego. Potwierdzenia przekreślane, przerabiane lub dwa i więcej potwierdzenia w jednej kratce będą traktowane jako PM.
 8. Za potwierdzenie PK stojącego do 2 mm w skali mapy od miejsca zaznaczonego na mapie przez Organizatora uczestnik nie może być karany.
 9. Wybrane PK mogą być dodatkowo obsadzone przez Sędziów przez cały czas trwania Imprezy lub jej część. W takim wypadku Sędziowie dodatkowo rejestrują czas przybycia zespołu na PK, jednak zespół musi niezależnie od tego potwierdzić PK na swojej karcie startowej zgodnie z w/w zasadami.
 10. Sędziowie mogą również w wybranych miejscach w terenie kontrolować przestrzeganie regulaminu przez uczestników. Taka kontrola jeśli wiąże się z zatrzymaniem zespołu zostanie odnotowana w karcie startowej a jej czas zostanie odjęty od czasu przebycia trasy.

VI Czas przebycia i długość trasy

 1. W Imprezie szybkość przebycia trasy nie jest punktowana.
 2. Podstawowy limit czasu ustalany jest przez Organizatora z uwzględnieniem długości trasy oraz trudności zlokalizowanych w terenie PK.
 3. Każdemu zespołowi poza podstawowym limitem czasu przysługuje limit spóźnień.
 4. Limit spóźnień powinien być nie mniejszy niż 1/4 i nie większy niż 1/3 podstawowego limitu czasu (nie dotyczy tras rowerowych).
 5. Pomiaru czasu dokonuje się do pełnej minuty.
 6. Zespół może być sklasyfikowany po przekroczeniu limitu spóźnień, o ile zdąży przybyć na metę przed jej zamknięciem.
 7. Długość trasy jest liczona w liniach prostych między PK, z uwzględnieniem trudnych bądź niemożliwych do przebycia obiektów, chyba że zaznaczono inaczej.
 8. Szczegółowe dane dotyczące długości i limitów czasu będą podane przed imprezą oraz na mapach.
 9. Uczestnicy mogą po terenie imprezy poruszać się dowolnymi drogami lub poza nimi o ile nie naruszają przy tym obowiązujących przepisów, w tym zwłaszcza ochrony przyrody i świadomie nie wchodzą na tereny prywatne.

VII Punktacja – trasy piesze

 1. Na trasie lub etapie zwycięża uczestnik lub zespół, który za pokonanie trasy lub etapu uzyskał najmniejszą liczbę punktów karnych.
 2. Punkty karne uzyskuje się za:
  1. brak potwierdzenia punktu kontrolnego PK (BPK) naniesionego na mapę przez Organizatora – 90 pkt,
  2. potwierdzenie punktu mylnego PM – 30 pkt,
  3. brak potwierdzenia punktu kontrolnego PK nie naniesionego na mapę przez Organizatora (w tym PK z LOP) – 60 pkt,
  4. zmianę kolejności (ZK) potwierdzeń PK (za każdą zmianę) – 30 pkt.
  5. pozostawienie na karcie startowej wolnej kratki (WK) zamiast kolejnego potwierdzenia punktu kontrolnego – 30 pkt,
  6. potwierdzenie punktu stowarzyszonego (PS) do punktu kontrolnego (PK) naniesionego przez Organizatora na mapę wzorcową – 25 pkt,
  7. potwierdzenie punktu stowarzyszonego (PS) do punktu kontrolnego (PK) nie naniesionego przez Organizatora na mapę (w tym PS do całej LOP) – 15 pkt,
  8. brak opisu lub zły opis punktu kontrolnego – 10 pkt,
  9. każdą zmianę potwierdzenia punktu kontrolnego (PK) lub punktu stowarzyszonego (PS) – 10 pkt,
  10. każdą pełną minutę limitu spóźnień – 1 pkt,
  11. każdą pełną minutę spóźnień po przekroczeniu limitu spóźnień – 10 pkt,
  12. Zasady punktacji zadań będą dostarczone wraz z mapą. Na trasach przygodowych i familijnych punkty karne za źle wykonane zadania mogą mieć znaczący wpływ na wynik zespołu. W przypadku zastosowania punktów zadaniowych na trasach innych niż przygodowe czy familijne, punkty karne za błędnie wykonane zadania będą wynosić maksymalnie 10 pkt, zaś ich łączna suma nie będzie miała dużego wpływu na ostateczny wynik.

VIII Punktacja – trasy rowerowe

Obowiązuje punktacja dodatnio ujemna zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Za poprawne potwierdzenie PK uzyskuje się punkty wagowe dodatnie w ilości wskazanej przez pierwszą cyfrę w oznaczeniu PK na mapie. 
 2. Odejmuje się jeden punkt wagowy za: każdą rozpoczętą minutę w limicie spóźnień, potwierdzenie punktu mylnego, zły opis punktu kontrolnego.
 3. Jeśli więcej zespołów uzyska taką samą ilość punktów wagowych o miejscu w klasyfikacji decyduje czas.

 

IX Warunki ukończenia imprezy

 1. Zespół, aby mógł być sklasyfikowany w Imprezie, musi:
  1. potwierdzić co najmniej jeden punkt kontrolny (PK) lub punkt stowarzyszony (PS),
  2. w komplecie przybyć na metę przed jej zamknięciem,
  3. oddać kartę startową w jednym kawałku i w stanie umożliwiającym sędziemu identyfikację potwierdzeń.
 2. Zespół może być zdyskwalifikowany za:
  1. podrabianie potwierdzeń na karcie startowej,
  2. używanie jakiegokolwiek środka transportu (z wyjątkiem roweru na trasie rowerowej),
  3. korzystanie z pomocy osób trzecich przy pokonywaniu trasy,
  4. dokonywanie samowolnych zmian w ustawieniu punktów kontrolnych,
  5. niszczenie punktów kontrolnych lub przyrządów do ich potwierdzania (w szczególności obgryzanie kredek),
  6. niszczenie lub używanie w sposób niezgodny z zasadami elementów potrzebnych do wykonywania zadań lub innych elementów umieszczonych przez organizatora na trasie,
  7. nieuzasadnione używanie urządzeń elektronicznych do porozumiewania się na odległość lub określania położenia w terenie, z wyłączeniem rejestratorów trasy do analizy po imprezie (na trasie rowerowej dopuszcza się liczniki mierzące odległość, ale nie pokazujące położenia lub kierunku jazdy),
  8. używanie map innych niż dostarczonych przez Organizatora,
  9. rozdzielanie się zespołu na trasie,
  10. używanie słów wulgarnych lub obraźliwych w odniesieniu do przebiegu trasy, lokalizacji PK lub organizatorów na trasie lub w bazie imprezy.
 3. Zespół, który dotrze na metę w niepełnym składzie zostanie sklasyfikowany w pomniejszonym składzie a osoby, które nie dotarły, nie będą klasyfikowane.

X Postanowienia końcowe

 1. Wszystkich uczestników, którzy przerywają uczestnictwo w imprezie przed dotarciem do mety obowiązuje poinformowanie o tym fakcie Organizatora najpóźniej do godziny zamknięcia mety. Numer telefonu do Organizatora jest podany na mapie.
 2. Udział w Imprezie jest dobrowolny. W Imprezie uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasach Imprezy i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora.
 3. Osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły 15 lat startują i uczestniczą w Imprezie tylko pod opieką swojego opiekuna prawnego. Muszą też przed startem okazać oświadczenie podpisane przez przynajmniej jednego opiekuna prawnego.
 4. Osoby niepełnoletnie w wieku 15-17 lat (skończone) startują i uczestniczą w imprezie tylko pod opieką osób powyżej 18 roku życia i muszą przed startem okazać oświadczenie podpisane przez przynajmniej jednego opiekuna prawnego oraz podpisane przez osobę pełnoletnią, która podczas marszu będzie ponosić za taką osobę odpowiedzialność.
 5. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz pozostawiania śmieci w lesie (oraz poza nim). Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.
 6. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie oraz za jakiekolwiek szkody poniesione przez uczestników Organizator nie odpowiada. Zalecane jest ubezpieczenie się we własnym zakresie.
 7. Obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów prawa, w szczególności zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego oraz przepisów przeciwpożarowych. Za skutki naruszenia tychże przepisów uczestnik odpowiada osobiście.
 8. Limity drużyn i osób na poszczególnych trasach i na całej Imprezie mogą być zależne od aktualnych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. O aktualnej sytuacji Organizator będzie informował w mediach społecznościowych Imprezy.
 9. Uczestnik Imprezy wyraża zgodę na przetwarzanie i gromadzenie swoich danych osobowych dla potrzeb uczestnictwa w Imprezie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).
 10. Uczestnik Imprezy wyraża zgodę na publikację jego wizerunku, imienia i nazwiska w relacjach z Imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora a także na listach startowych i wynikach Imprezy w szczególności na stronie internetowej Imprezy (https://kaszubskawloczega.pl/), profilu Imprezy na portalu Facebook (https://www.facebook.com/KaszubskaWloczega/), stronie internetowej Organizatora (https://www.aktgdakk.pl/), profilu Organizatora na portalu Facebook (https://www.facebook.com/KlubTurystycznyGDAKK/), profilu Organizatora na portalu Instagram (https://www.instagram.com/akt_gdakk/)  oraz kanale Organizatora na portalu Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCzWeY0ZTpSBrZaBNVUYfjuw) (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).
 11. Organizator nie zapewnia transportu uczestników z trasy.
 12. Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
 13. Zgłoszenie po skończonych zapisach internetowych lub w bazie imprezy nie gwarantuje pełnych świadczeń startowych.
 14. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym poinformuje uczestników poprzez korespondencję na wskazane przez uczestników adresy e-mailowe oraz oficjalną stronę Imprezy lub najpóźniej przed startem.
 16. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Uwagi i odwołania rozstrzyga Sędzia Główny Imprezy. W sprawach spornych decyzja Sędziego Głównego jest decyzją ostateczną. Odwołania od wyników można zgłaszać tydzień po opublikowaniu wyników wstępnych na stronie organizatora. Po tym czasie wyniki stają się ostateczne.
 17. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.