29 kwietnia 2024

Regulamin

Mini Kaszubska Włóczęga 2024
Regulamin

I Wstęp

 1. Impreza na Orientację “Kaszubska Włóczęga” (zwana dalej Imprezą) jest imprezą turystyczną odbywającą się 18 maja 2024 r., w której uczestnik lub zespół ma za zadanie potwierdzić w określonym limicie czasu swoją obecność przy ustawionych w terenie punktach kontrolnych na podstawie dostarczonej na starcie mapy.
 2. Organizatorem Imprezy jest Akademicki Klub Turystyczny GDAKK (zwany dalej Organizatorem), działający przy PTTK Oddział Studencki w Gdańsku.
 3. Celami Imprezy są:
  1. poznanie piękna przyrody i kultury okolicy,
  2. zdrowe spędzenie czasu w postaci wymagającej samodzielnego wysiłku fizycznego i umysłowego Imprezy na Orientację,
  3. propagowanie umiejętności posługiwania się mapą i kompasem w terenie bez pomocy urządzeń nawigacji satelitarnej,
  4. integracja środowisk miłośników Imprez na Orientację oraz turystyki.

II Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje uczestników wszystkich tras Imprezy. Wszelkie wyjątki i odstępstwa od zasad ogólnych mogące pojawić się w niektórych kategoriach startowych będą jednoznacznie określone w opisie danej trasy.
 2. Na trasach obowiązują limity osób w zespołach podane w komunikacie startowym.
 3. Start uczestników jest wspólny. Szczegółowe minuty startu poszczególnych tras będą podane w komunikacie startowym.
 4. Mapy dostarczone przez organizatora mogą być nieaktualne, niedokładne, a miejscami mogą błędnie prezentować wybrane elementy terenu. Organizator zastrzega sobie możliwość usuwania wybranych elementów mapy oraz ich dorysowywania w sposób wybiórczy. 
 5. Każdy uczestnik ma obowiązek zaznajomić się z przepisami przeciwpożarowymi.
 6. Przy poruszaniu się na trasach obowiązuje zakaz umyślnego niszczenia flory, płoszenia fauny oraz naruszania przepisów dotyczących ochrony przyrody. Uczestnicy zobowiązują się także do pozostawienia gruntów leśnych w takim stanie, w jakim je zastali. Poza terenami leśnymi obowiązuje zakaz wstępu na wszelkie tereny prywatne. Poruszając się po drogach należy stosować się do obowiązujących przepisów o ruchu drogowym.

III Punkty kontrolne

 1. Punkty kontrolne (PK) mogą mieć jedną z trzech postaci:
  1. prostokątnej, biało-czerwonej, podzielonej po przekątnej planszy InO (lampionu), w formacie A4, opisanej na białym polu kodem oraz wyposażonej w przyrząd do potwierdzania – kredkę lub perforator,
  2. punktu terenowego – stałego, charakterystycznego elementu występującego w terenie i opisanego na mapie w sposób precyzyjny i jednoznaczny do rozróżnienia,
 2. Postać punktu kontrolnego (PK) jest opisana na mapie. 
 3. Każdy oznakowany punkt kontrolny powinien być ustawiony w miejscu charakterystycznym, przy czym miejsce to musi dać się jednoznacznie zlokalizować na mapie i w terenie.
 4. Jeżeli odległość ustawienia PK od miejsca charakterystycznego zaznaczonego na mapie jest większa niż 2 mm w skali mapy, to zespół nie ma obowiązku jego odszukania i jeśli dokonał zapisu BPK, to za brak potwierdzenia tego punktu nie może być ukarany.
 5. Punkt mylny (PM) nie jest punktem kontrolnym danej trasy lub punktem z nim stowarzyszonym i musi być oddalony od danego PK o co najmniej 5 mm w skali mapy.

IV Zasady potwierdzania punktów kontrolnych na karcie startowej – trasy rowerowe

 1. Potwierdzenie punktu kontrolnego następuje w zależności od jego postaci:
  1. lampion z dołączoną kredką – poprzez wpisanie w odpowiednim polu karty startowej za pomocą kredki umieszczonej przy lampionie kodu z lampionu ustawionego w tym miejscu. Zespół może również pozostawić w karcie ślad kredki w odpowiedniej kratce a pozostałych zapisów dokonać długopisem.
  2. lampion z dołączonym perforatorem – poprzez odciśnięcie umieszczonego przy lampionie perforatora w odpowiednim polu karty startowej oraz wpisanie za pomocą własnego długopisu kodu z lampionu ustawionego w tym miejscu,
  3. punkt terenowy – poprzez wpisanie w odpowiednim polu karty startowej za pomocą własnego długopisu oraz wyznaczonej przez Organizatora cechy charakterystycznej obiektu, będącego punktem kontrolnym.
 2. Potwierdzeń punktów dokonuje się w karcie w polu odpowiadającym numerowi punktu kontrolnego na mapie.
 3. Ewentualne poprawki potwierdzeń zapisuje się w wolnych polach karty startowej dodając numer punktu poprawianego.
 4. W przypadku stwierdzenia, że w miejscu zaznaczonym na mapie przez Organizatora nie ma ustawionego punktu kontrolnego lub jest on zniszczony w sposób uniemożliwiający odczytanie kodu, dokonuje się zapisu BPK (brak punktu kontrolnego), dodając numer tego PK. Jeżeli uczestnik lub zespół skorzystał z możliwości potwierdzenia punktu kontrolnego zapisem BPK, a Organizator stwierdził właściwe ustawienie PK to zapis taki traktowany jest jako potwierdzenie punktu mylnego (PM).
 5. W przypadku stwierdzenia przy punkcie kontrolnym braku przyrządu do potwierdzania PK, całego zapisu dokonuje się własnym przyborem do pisania, umieszczając numer lub oznaczenie tego PK oraz kod z właściwego lampionu w odpowiednim polu karty startowej, dodając uwagę BK (brak kredki).
 6. Inne dokonanie zapisu w przypadku braku punktu kontrolnego lub braku przyrządu do potwierdzenia PK traktowane jest jak potwierdzenie punktu mylnego (PM).
 7. W jednym polu karty startowej może znajdować się tylko jedno potwierdzenie punktu kontrolnego. Potwierdzenia przekreślane, przerabiane lub dwa i więcej potwierdzenia w jednej kratce będą traktowane jako PM.
 8. Sędziowie mogą również w wybranych miejscach w terenie kontrolować przestrzeganie regulaminu przez uczestników. Taka kontrola jeśli wiąże się z zatrzymaniem zespołu zostanie odnotowana w karcie startowej a jej czas zostanie odjęty od czasu przebycia trasy.

V Czas przebycia i długość trasy

 1. Podstawowy limit czasu ustalany jest przez Organizatora z uwzględnieniem długości trasy oraz trudności zlokalizowanych w terenie PK.
 2. Każdemu zespołowi poza podstawowym limitem czasu przysługuje limit spóźnień.
 3. Pomiaru czasu dokonuje się do pełnej minuty.
 4. Zespół może być sklasyfikowany po przekroczeniu limitu spóźnień, o ile zdąży przybyć na metę przed jej zamknięciem.
 5. Szczegółowe dane dotyczące długości i limitów czasu będą podane w komunikacie startowym oraz na mapach.
 6. Uczestnicy mogą po terenie imprezy poruszać się dowolnymi drogami lub poza nimi o ile nie naruszają przy tym obowiązujących przepisów, w tym zwłaszcza ochrony przyrody i świadomie nie wchodzą na tereny prywatne.

VI Punktacja – trasy rowerowe

Obowiązuje punktacja dodatnio ujemna zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Za poprawne potwierdzenie PK uzyskuje się punkty wagowe dodatnie w ilości wskazanej przez pierwszą cyfrę w oznaczeniu PK na mapie. 
 2. Odejmuje się jeden punkt wagowy za: każdą rozpoczętą minutę w limicie spóźnień, potwierdzenie punktu mylnego, zły opis punktu kontrolnego.
 3. Jeśli więcej zespołów uzyska taką samą ilość punktów wagowych o miejscu w klasyfikacji decyduje czas.

 

IX Warunki ukończenia imprezy

 1. Zespół, aby mógł być sklasyfikowany w Imprezie, musi:
  1. potwierdzić co najmniej jeden punkt kontrolny,
  2. w komplecie przybyć na metę przed jej zamknięciem,
  3. oddać kartę startową w jednym kawałku i w stanie umożliwiającym sędziemu identyfikację potwierdzeń.
 2. Zespół może być zdyskwalifikowany za:
  1. podrabianie potwierdzeń na karcie startowej,
  2. używanie jakiegokolwiek środka transportu z wyjątkiem roweru napędzanego siłą własnych mięśni,
  3. korzystanie z pomocy osób trzecich przy pokonywaniu trasy,
  4. dokonywanie samowolnych zmian w ustawieniu punktów kontrolnych,
  5. niszczenie punktów kontrolnych lub przyrządów do ich potwierdzania (w szczególności obgryzanie kredek),
  6. niszczenie lub używanie w sposób niezgodny z zasadami elementów potrzebnych do wykonywania zadań lub innych elementów umieszczonych przez organizatora na trasie,
  7. nieuzasadnione używanie urządzeń elektronicznych do porozumiewania się na odległość lub określania położenia w terenie, z wyłączeniem rejestratorów trasy do analizy po imprezie, dopuszcza się także liczniki mierzące odległość, ale nie pokazujące położenia lub kierunku jazdy,
  8. używanie map innych niż dostarczonych przez Organizatora,
  9. rozdzielenie się zespołu na trasie (rozdzielenie następuje gdy uczestnicy celowo i świadomie tracą ze sobą kontakt wzrokowy lub głosowy).
 3. Zespół, który dotrze na metę w niepełnym składzie zostanie sklasyfikowany w pomniejszonym składzie a osoby, które nie dotarły, nie będą klasyfikowane.

X Postanowienia końcowe

 1. Wszystkich uczestników, którzy przerywają uczestnictwo w imprezie przed dotarciem do mety obowiązuje poinformowanie o tym fakcie Organizatora najpóźniej do godziny zamknięcia mety. Numer telefonu do Organizatora jest podany na mapie.
 2. Udział w Imprezie jest dobrowolny. W Imprezie uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasach Imprezy i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora.
 3. Osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły 15 lat startują i uczestniczą w Imprezie tylko pod opieką swojego opiekuna prawnego. Muszą też przed startem okazać oświadczenie podpisane przez przynajmniej jednego opiekuna prawnego.
 4. Osoby niepełnoletnie w wieku 15-17 lat (skończone) startują i uczestniczą w imprezie tylko pod opieką osób powyżej 18 roku życia i muszą przed startem okazać oświadczenie podpisane przez przynajmniej jednego opiekuna prawnego oraz podpisane przez osobę pełnoletnią, która podczas marszu będzie ponosić za taką osobę odpowiedzialność.
 5. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz pozostawiania śmieci w lesie (oraz poza nim). Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.
 6. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie oraz za jakiekolwiek szkody poniesione przez uczestników Organizator nie odpowiada. Zalecane jest ubezpieczenie się we własnym zakresie.
 7. Obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów prawa, w szczególności zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego oraz przepisów przeciwpożarowych. Za skutki naruszenia tychże przepisów uczestnik odpowiada osobiście.
 8. Uczestnik Imprezy wyraża zgodę na przetwarzanie i gromadzenie swoich danych osobowych dla potrzeb uczestnictwa w Imprezie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).
 9. Uczestnik Imprezy wyraża zgodę na publikację jego wizerunku, imienia i nazwiska w relacjach z Imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora a także na listach startowych i wynikach Imprezy w szczególności na stronie internetowej Imprezy (https://kaszubskawloczega.pl/), profilu Imprezy na portalu Facebook (https://www.facebook.com/KaszubskaWloczega/), stronie internetowej Organizatora (https://www.aktgdakk.pl/), profilu Organizatora na portalu Facebook (https://www.facebook.com/KlubTurystycznyGDAKK/), profilu Organizatora na portalu Instagram (https://www.instagram.com/akt_gdakk/)  oraz kanale Organizatora na portalu Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCzWeY0ZTpSBrZaBNVUYfjuw) (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).
 10. Organizator nie zapewnia transportu uczestników z trasy.
 11. Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
 12. Zgłoszenie po skończonych zapisach internetowych lub w bazie imprezy nie gwarantuje pełnych świadczeń startowych.
 13. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym poinformuje uczestników poprzez korespondencję na wskazane przez uczestników adresy e-mailowe oraz oficjalną stronę Imprezy lub najpóźniej przed startem.
 15. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Uwagi i odwołania rozstrzyga Sędzia Główny Imprezy. W sprawach spornych decyzja Sędziego Głównego jest decyzją ostateczną. Odwołania od wyników można zgłaszać tydzień po opublikowaniu wyników wstępnych na stronie organizatora. Po tym czasie wyniki stają się ostateczne.
 16. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.