21 września 2020

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych uczestników imprezy na orientację „Mini Kaszubska Włóczęga”
   (dalej „Impreza”) w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
   2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
   uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”)
   jest PTTK Oddział Studencki w Gdańsku z siedzibą przy ul. Siedlicka 4, 80-222 Gdańsk (Organizator
   Imprezy). Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail
   kaszubskawloczega@gmail.com lub pisemnie pod adresem wskazanym powyżej.
  2. Dane osobowe uczestników Imprezy będą przetwarzane w celach związanych z organizacją,
   przeprowadzeniem Imprezy, w tym ogłoszeniem wyników, wyłonieniem zwycięzców i rozdaniem
   nagród oraz w związku z ewentualnym rozpatrywaniem reklamacji, dochodzeniem lub
   odpieraniem roszczeń z tego tytułu.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika Imprezy o której mowa
   w art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz prawnie uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1
   lit. f RODO, związany z ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń wyżej wskazanych.
  4. Dane osobowe uczestników Imprezy będą przetwarzane do czasu realizacji celów, dla których
   zostały zebrane lub do momentu wycofania zgody uczestnika na ich przetwarzanie.
  5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych, prawo żądania ich sprostowania,
   usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
   bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
   jej cofnięciem. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail
   kaszubskawloczega@gmail.com. W zakresie w jakim podstawą prawną przetwarzania danych
   osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, uczestnikowi przysługuje prawo
   wniesienia sprzeciwu.
  6. Uczestnik Imprezy ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
   Osobowych.
  7. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych osobowych, udział
   w Imprezie nie będzie możliwy.
  8. Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu
   decyzji.