26 kwietnia 2021

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestników imprezy na orientację „Mini Kaszubska Włóczęga”
  (dalej „Impreza”) w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”)
  jest PTTK Oddział Studencki w Gdańsku z siedzibą przy ul. Siedlicka 4, 80-222 Gdańsk (Organizator
  Imprezy). Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail
  kaszubskawloczega@gmail.com lub pisemnie pod adresem wskazanym powyżej.
 2. Dane osobowe uczestników Imprezy będą przetwarzane w celach związanych z organizacją,
  przeprowadzeniem Imprezy, w tym ogłoszeniem wyników, wyłonieniem zwycięzców i rozdaniem
  nagród oraz w związku z ewentualnym rozpatrywaniem reklamacji, dochodzeniem lub
  odpieraniem roszczeń z tego tytułu.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika Imprezy o której mowa
  w art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz prawnie uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1
  lit. f RODO, związany z ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń wyżej wskazanych.
 4. Dane osobowe uczestników Imprezy będą przetwarzane do czasu realizacji celów, dla których
  zostały zebrane lub do momentu wycofania zgody uczestnika na ich przetwarzanie.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych, prawo żądania ich sprostowania,
  usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
  jej cofnięciem. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail
  kaszubskawloczega@gmail.com. W zakresie w jakim podstawą prawną przetwarzania danych
  osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, uczestnikowi przysługuje prawo
  wniesienia sprzeciwu.
 6. Uczestnik Imprezy ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych.
 7. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych osobowych, udział
  w Imprezie nie będzie możliwy.
 8. Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu
  decyzji.